Facts om biogas

Biogas er grøn energi med store fordele. Med sin cirkulære økonomi og en række afledte værdier udgør biogas en vigtig brik i et fremtidigt fossilfrit energisystem.

Hvad er biogas?

Biogas er en blanding af gasser, som dannes af organiske stoffer, for eksempel husdyrgødning, under bakteriel anaerob nedbrydning. Biogas består primært af metan og kuldioxid, som er affaldsprodukter efter mikroorganismers respiration. Metanen udgør, sammen med evt. en smule brint, den brændbare del af biogassen. Gassens eksakte sammensætning afhænger af det konkrete materiale, der nedbrydes i processen.

Når organiske restprodukter fra landbrug, industri og husholdninger anvendes i produktionen af biogas, opsamles og udvindes gassen af det organiske materiale. Gassen opgraderes til rent metan og sendes ud i gasnettet, hvor den grønne energi anvendes i husholdninger og virksomheder samt til transport.

De mange fordele ved biogas

Et grønt kredsløb

Biogasproduktion skaber et grønt kredsløb hvor organisk affald udnyttes i produktionen, og hvor den afgassede biomasse kan bruges som optimeret gødning. Dermed bliver næringsstofferne recirkuleret.

Den afgassede gylle, som er restproduktet fra biogasproduktionen, har mange fordele. Den lugter mindre, er lettere at udbringe og gøder langt mere effektivt end almindelig, ubehandlet gylle.

Stabil, vedvarende energi

Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energikilde, der ved opgradering til biometan kan lagres og distribueres i det eksisterende naturgasnet. Modsat vind- og solenergi, som begge afhænger af vejret, er biogas en stabil energikilde, der kan supplere øvrige vedvarende energikilder og dermed sikre en jævn forsyning af bæredygtig energi.

Et mere klimavenligt landbrug

Størstedelen af den biomasse, der bruges i biogasanlæggene, er husdyrgødning fra landbruget. I biogasproduktionen bliver metanen opsamlet og restproduktet, den afgassede gylle, udleder ikke længere klimabelastende metan. Derved bidrager biogas til en effektiv reduktion af drivhusgasudledningen fra landbruget.

Mulighed for opgradering og bæredygtighedscertificering

Biogas kan bruges lokalt, men kan også bruges i naturgasnettet, hvis det bliver opgraderet til naturgaskvalitet. Herudover kan bionaturgas bæredygtighedscertificeres. Dette gør, at den producerede gas kan anvendes i en række sektorer og på tværs af landegrænser, samtidig med at man får den bedst mulige pris for gassen. Læs mere om bæredygtighedscertificering her.

Få svar på alle dine spørgsmål om biogas

Sidder du inde med spørgsmål omkring biogas, er du velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver omkring både etablering, optimering, udvidelse, drift, biologisk service og bæredygtighedscertificering af biogasanlæg.

Kontakt