Myndighedsbehandling

Det er som oftest kompliceret og tidskrævende at få de nødvendige tilladelser til etablering og udvidelse af et biogasanlæg på plads. Skal vi hjælpe med at sikre, at myndighedsbehandlingen ikke forsinker dit projekt og koster bundlinje?

Hos Dansk Biogasrådgivning kan vi varetage og rådgive om myndighedsbehandling i forbindelse med etablering og udvidelse af anlæg i en række brancher. Vi har specialiseret os i biogasanlæg, men vi tilbyder også at varetage myndighedsbehandling ved andre projekter i bl.a. landbruget og industrien.

Vores rådgivning i forbindelse med myndighedsbehandling tilbydes på ”no cure, no pay”-basis. Dermed har vi en gensidig interesse i, at du får de nødvendige tilladelser til dit projekt hurtigst muligt i hus.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen er en tilladelse, som kommunen giver efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Drejer dit projekt sig f.eks. om etablering af et biogasanlæg eller tonnage udvidelse, vil godkendelsen sædvanligvis indeholde en række vilkår til biogasanlæggets drift og indretning. I forbindelse med sådan en procedure tilbyder vi at udarbejde ansøgning om miljøgodkendelse og sikre, at de vilkår, der stilles, giver mening i hverdagen for anlæggets driftspersonale.

VVM-anmeldelse og miljøkonsekvensrapport

Inden etablering eller udvidelse af et biogasanlæg skal projektet screenes ud fra en række fastlagte kriterier, hvor det vurderes, om projektet kan få væsentlige konsekvenser for miljøet. VVM-anmeldelsen indeholder denne screening, og kommunen vil i hver enkelt sag vurdere, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentligste konsekvenser for miljøet og gør det muligt på den baggrund at stille vilkår til projektets udformning, så negative miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås.

Dansk Biogasrådgivning kan bistå med udarbejdelsen af screeningsmaterialet, og hvis anlægget kategoriseres til at skulle udarbejde en miljøkonsekvensrapport, kan vi, som repræsentant for bygherre, også udarbejde denne i samråd med kommunen.

Lokalplan og tilhørende miljørapport

Ofte bliver en lokalplan og tilhørende miljørapport nødvendig under etablering eller udvidelse af et biogasanlæg – eller i forbindelse med andre anlæg i landbruget og industrien. En lokalplan er en detailplan for anvendelsen af et mindre område, hvis generelle formål fastlægges, herunder ofte også bebyggelsesprocent, bygningshøjder og visuelle fremtræden.

Lokalplanen planlægger typisk, hvordan udstykning, bebyggelse, belysning, vejadgang og ubebyggede arealer skal anvendes og udformes. En lokalplan kan derfor være et redskab, som både regulerer de helt aktuelle planer og samtidig strækker flere år frem ift. biogasanlæggets udvikling.

Myndighedsbehandling af en miljøkonsekvensrapport, lokalplan samt miljørapport er en tidskrævende affære, hvorfor det kan være tidsoptimerende at de to processer håndteres samtidig. Dansk Biogasrådgivning kan assistere med udarbejdelse af lokalplan og tilhørende miljørapport samtidig med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. Vi sørger for, at projektet kommer i hus til tiden til en på forhånd aftalt fast pris.

Landzonetilladelse

På kortere sigt kan en landzonetilladelse erstatte/supplere en lokalplan. Landzonetilladelsen er et mere kortsigtet planlægningsværktøj, som regulerer helt konkrete anlægselementer på et biogasanlæg. Vi udarbejder ansøgning om landzonetilladelse, som er en tilladelse til at være til stede ift. planloven, når miljøgodkendelse og forholdet til VVM er på plads. Landzonetilladelsen er vigtigst, men kommer typisk som det sidste.

Med grundig forberedelse – bl.a. afholdelse af borgermøder med/uden kommunen – inden vi søger tilladelser – er vi på forkant. Vi forsøger at varetage alles interesser ved projektudformning, således risikoen for klager er så lav som mulig.

Veterinærgodkendelse

Inden biogasanlægget idriftsættes, kan vi være behjælpelige med kontakt til Fødevarestyrelsen, som har det veterinære tilsyn med biogasanlægget. Vi kan derudover rådgive og vejlede om de særlige målinger, der hvert år skal laves til Fødevarestyrelsen.

Risiko

Den grønne omstilling har medført en stigende biogasproduktion i Danmark. Dog betyder større produktion af biogas også ofte større oplag af biogas. Hvis der oplagres mere en 10 ton biogas, skal biogasanlægget jf. Risikobekendtgørelsen anmeldes som kolonne 2-virksomhed. Dansk biogasrådgivning kan hjælpe med at udarbejde og indsende det nødvendige materiale og dokumentation i form af anmeldelse og sikkerhedsdokument med tilhørende bilag og procedurer, der skal til for at kunne overgå til kolonne 2-virksomhed. Risikoområdet er komplekst, men vi skal nok guide dig igennem.

Har du en myndighedsopgave, som du ønsker at få et tilbud på, er vi klar til at hjælpe.

Kontakt