Rådgivning om teknik og drift

Effektiv opstart og drift af et biogasanlæg er et mix af teknik og biologiske processer. Hos Dansk Biogasrådgivning skaber vi de optimale løsninger ved at kombinere vores hands-on erfaring med etablering, optimering og drift af biogasanlæg med bred teknisk og biologisk know-how.

Design det rette anlægskoncept

Hvad enten du har et eksisterende biogasanlæg eller står overfor en nyetablering eller udvidelse af et anlæg, er det afgørende, at dit anlægskoncept passer til netop din virksomheds behov og forudsætninger. Et optimalt anlægskoncept handler om alt fra anlægsdesign og teknik til de rette biomasseleverandører og -aftagere samt meget mere. Det handler med andre ord om at få hele værdikæden til at spille, så alle biogasanlæggets interessenter får mest muligt ud af biogasproduktionen og dens cirkulære økonomi.

Et biogasanlægs værdikæde

Hos Dansk Biogasrådgivning rådgiver vi om alle led i et biogasanlægs værdikæde.

Sammensætning af den rette ”madpakke” til biogasanlægget

Vi kortlægger biomassegrundlaget til anlægget og udarbejder biomasseplaner. Er du mulig biomasseleverandør eller aftager til afgasset gødning, kan vi også hjælpe med at etablere samarbejde med lokale biogasanlæg.

Vi har eget biogaslaboratorium, hvor vi bl.a. tilbyder at foretage gaspotentialetest, hvor potentielle biomasser testes sammen med podemasse fra eget anlæg.

Den biologiske proces

Central for driften af et biogasanlæg er den biologiske proces i anlægget. Vi har til enhver tid indblik i de nyeste teknologier til forbehandling, indpumpning, omrøring, lagring med mere. Som uvildig rådgiver kan vi være med til at sikre, at dit anlæg får implementeret de mest værdiskabende teknologiske løsninger.

Den grønne energi

Afsætningsmulighederne for biogas er mange. Hos Dansk Biogasrådgivning har vi erfaring med biogas til både fjernvarme, industri, naturgasnettet m.m. Biogas opgraderes i stigende grad til naturgaskvalitet, hvormed gassen kan sendes ud i naturgasnettet og anvendes i transportsektoren.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dit anlæg med teknik og drift.